Главная » Научные статьи » Где опубликовать научную статью по истории в Украине

Где опубликовать научную статью по истории в Украине

В аспирантов историков очень часто возникает вопрос куда лучше публиковать свои научные статьи по истории. Для получения профессиональной публикации авторы нашей студии полагают что надо договариваться со следующими изданиями:

История Украины

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
 • Вісник Львівського університету. Серія історична Львівський національний університет імені Івана Франка Наукові записки НаУКМА. Історичні науки Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразінасерія «Історія»
 • Zaporizhzhia Historical Review – видання Запорізького національного університету
 • Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» Національний університет «Острозька академія»
 • Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія
 • Інтермарум: історія, політика, культура – Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки
 • Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (серія: Історичні науки)
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія»
 • Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія
 • Сумська старовина та Сумський історико-архівний журнал – Сумський державний університет та Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
 • Воєнно-історичний вісник – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України
 • Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Історичні науки»
 • Київські історичні студії – Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
 • Україна дипломатична – ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», ГО Історичний клуб «Планета»
 • Україна модерна – Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Часопис української історії – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Весмирная история

 • «Сходознавство» – видання Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
 • Схід. Український культурологічний центр – Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Американська історія та політика Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Проблеми слов’янознавства – Львівський національний університет імені Івана Франка

Древняя история Украины

 • «Археологія» та «Археологія і давня історія України» – Інститутархеології НАН України
 • Чорноморська минувшина: Записки відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Современная история Украины

 • Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Інститут історії України НАН України
 • З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ – Інститут історії України НАН України
 • Історико-політичні проблеми сучасного світу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Проблеми всесвітньої історії – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
 • Проблеми історії Голокосту: український вимір – Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»

Другие дисциплины

 • Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Бібліотечний вісник – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 • Бібліотечний меркурій – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»
 • Дослідження з історії філософії науки і техніки – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Етнічна історія народів Європи – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Культура України (серія: культурологія, мистецтвознавство) – Харківська державна академія культури
 • Культурологічна думка – Інститут культурології НАМ України
 • Народна творчість та етнологія та Народознавчі зошити – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Інститут народознавства НАН України
 • Наука та наукознавство – Національна академія наук України
 • Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва – НАН України»
 • Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». – Львівський музей історії релігії, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди
 • Українознавчий альманах – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Український нумізматичний щорічник – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Інститут
 • історії України НАН України, Центрально-український національний технічний університет
 • Український селянин – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Электронные профессиональные издания

 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Місто: історія, культура, суспільство Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Старожитності Лукомор’я Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Дочірнє підприємство «Науково-дослідницький
 • центр – «Лукомор’є»» «Державного підприємства «Науково-дослідний центр», «Охоронна археологічна служба України», Інститут археології НАН
 • України

Просим обратить внимание что со временем этот список может дополнятся или некоторые издания могут становиться неактуальными.